My, pokrstení členovia Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Košeci, vyznávame vieru v Trojjediného Pána Boha. Ako evanjelický cirkevný zbor sa hlásime k zásadám Lutherovej  reformácie. Vychádzame z Písma svätého, ako základného prameňa svojej viery a pravidlá pre náš život a z našich Symbolických kníh ako verného výkladu Písma svätého.

Za najvyššie poslanie vo svojej cirkevnozborovej činnosti považujeme uplatňovanie Ježišovho príkazu lásky: „ Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali... Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ (Ján 13,35-36)

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Košeci, patrí do Turčianskeho seniorátu a do Východného dištriktu ECAV. Zbor vznikol v r. 1573. Za protireformácie úplne zanikol. Oživený bol až v roku 1954.

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Košeca má charakter zloženého cirkevného zboru a tvoria ho evanjelici, ktorí bývajú v jeho územnom obvode (Ilavský okres). Cirkevný zbor tvoria: matkocirkev  Košeca, filiálka Dubnica n/V., dcérocirkev  Nová Dubnica a Ilava. Diasporu  CZ tvoria obce: Ladce, Tunežice, Nozdrovice, Klobušice, Prejta, Iliavka, Horná Poruba, Košecké Podhradie, Košecké Rovné, Bolešov, Slávnica, Kameničany, Pruské, Bohunice, Tuchyňa, Mikušovce, Vršatecké Podhradie, Červený Kameň.