"Ale Boh, bohatý na milosrdenstvo, zo svojej veľkej lásky, ktorou si nás zamiloval, keď sme boli pre svoje priestupky mŕtvi, oživil nás s Kristom — milosťou sme spasení!" (List Efezanom 2, 4 - 5) 

Prijímanie sviatosti Večere Pánovej je pre veriaceho človeka zakaždým významnou a posilňujúcou udalosťou, pri ktorej si nanovo uvedomuje prítomnosť Pána Boha a veľkosť Božej lásky danej mu z milosti skrze jednorodeného Syna Božieho Ježiša Krista.

Večera Pánova  je v našom cirkevnom zbore obvykle spojená so všeobecnou spoveďou, počas ktorej pristupujúci môžu ľutovať svoje hriechy a následne prijímať rozhrešenie, čiže odpustenie hriechov, a to od duchovného, nepochybujúc o tom, ale pevne veriac, že všetkým kajúcim odpúšťa hriechy samotný Boh v nebesiach.

Večera Pánova je prisluhovaná nasledovne:

  • prvá nedeľa v mesiaci v Ilave o 14:00 hod. 
  • druhá nedeľa v mesiaci na službách Božích v Košeci o 8:00 hod.
  • tretia nedeľa v mesiaci na službách Božích v Dubnici nad Váhom o 9:30 hod.
  • štvrtá v mesiaci na službách Božích v Novej Dubnici o 11:00 hod.

Sviatosť Večere Pánovej je možné prijať aj individuálne v domácnosti po tel. dohovore so sestrou farárkou (+421 944 242 530).