Odporúčaná výška cirkevného príspevku (CP) pre dospelého člena cirkevného zboru je 30€/ročne. Pre deti 5€/ročne (Uznesenie 4/2022 ZK).

Úhradu CP môžete realizovať nasledovne:

  • prevodom na bežný účet cirkevného zboru (vedený v: Slovenská sporiteľňa, a. s.)

IBAN: SK79 0900 0000 0003 6253 0455

Do Správy pre prijímateľa je potrebné pre identifikáciu platby uviesť: CP/rok, za ktorý uhrádzate CP priezvisko meno, bydlisko (v prípade platby za viacerých členov - ich mená),

  • cez QR kód,
  • v hotovosti: v kancelárii Ev. a. v. farského úradu (Dolný majer 754/6, Košeca) v úradných hodinách alebo po telefonickom (+421 944 242 530)/e-mailovom (luciafagova@gmail.com) dohovore so sestrou farárkou; u sestier pokladníčok, brata pokladníka pred/po bohoslužbách.

Cirkevný príspevok možno navýšiť podľa Vašej štedrosti a ochoty podporiť cirkevný zbor.

Zaplatenie ročného cirkevného príspevku (CP) je povinnosťou každého pokrsteného člena cirkevného zboru. Výšku CP schvaľuje zborový konvent (najvyšší orgán CZ).