"Ja musím byť vo veciach svojho Otca." (Evanjelium podľa Lukáša 2, 49b)

Náboženská výuka - ev. a. v. plní dôležitú úlohu pri formovaní osobnosti mladého človeka a jeho myslenia. Rozvíja duchovný svet žiaka spoznávaním Trojjediného Boha, zjaveného v Písme Svätom a Jeho plánu pre každého človeka.

Cirkevný zbor zabezpečuje výučbu Náboženskej výchovy – ev. a. v. na celom území Ilavského okresu.

Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo Evanjelické a. v. náboženstvo oslovte triedneho učiteľa/vedenie školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa a prosím, informujte sestru farárku.  


Vyučovanie NBV - evanjelické a. v. v školskom roku 2023/2024