"Ktokoľvek vyzná ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred svojím Otcom, ktorý je v nebesiach." (Evanjelium podľa Matúša 10, 32)

Konfirmácia je slávnostné prijatie pokrstených mladých ľudí medzi dospelých členov cirkvi, a to osobným vyznaním viery a potvrdením krstnej zmluvy.

Konfirmačnú prípravu absolvujú členovia cirkvi vo veku nad 12 rokov. Príprava je dvojročná. Výnimku z veku a z dvojročnej prípravnej doby udeľuje senior. Konfirmačná príprava začína zväčša na začiatku nového školského roka. Prihlášku so súhlasom (TU PRIHLÁŠKA-NA-KONFIRMAČNÚ-PRÍPRAVU.docPRIHLÁŠKA-NA-KONFIRMAČNÚ-PRÍPRAVU.pdfSúhlas -zákonný zástupca konfirmanda - propagácia.docxSúhlas -zákonný zástupca konfirmanda - propagácia.pdf) je potrebné odovzdať osobne sestre farárke alebo zaslať poštou na adresu Ev. a. v. farského úradu.

Konfirmácia dáva človeku aj určité práva v cirkvi. Umožňuje človeku zúčastňovať sa na Večeri Pánovej, byť krstným rodičom, po dovŕšení požadovaného veku oprávňuje byť svedkom pri cirkevnom sobáši i byť volený do rôznych funkcií v cirkvi.

Konfirmáciu po skrátenej konfirmačnej príprave môžu absolvovať i dospelí.