Milodary či akékoľvek sponzorské dary sú vzácnou podporou cirkevného zboru. Ich výška závisí od Vašich možností a štedrosti.

Podporu formou finančného milodaru, sponzorského daru môžete zrealizovať nasledovne:

  • prevodom na bežný účet cirkevného zboru (vedený v: Slovenská sporiteľňa, a. s.)

IBAN: SK79 0900 0000 0003 6253 0455

Ak si prajete cielene podporiť určitú službu, aktivitu v cirkevnom zbore, prípadne by ste radi venovali svoj príspevok na konkrétny cieľ, uveďte to, prosíme, do Správy pre prijímateľa vo forme: DAR účel milodaru.

  • cez QR kód
  • v hotovosti: v kancelárii Ev. a. v. farského úradu (Dolný majer 754/6, Košeca) v úradných hodinách alebo po telefonickom (+421 944 242 530)/mailovom (luciafagova@gmail.com) dohovore so sestrou farárkou; u sestier pokladníčok, brata pokladníka pred/po bohoslužbách.

Cirkevný zbor a jeho členov je možné podporiť aj nefinančnou formou, materiálne. V prípade záujmu o takúto formu podpory kontaktujte sestru farárku na tel. čísle +421 944 242 530 alebo brata zborového dozorcu +421 944 642 978.

Odporúčanie/Výzva/Challenge:

Pridajte sa k pravidelným podporovateľom, budovateľom cirkevného zboru, a to zriadením trvalého bankového príkazu na:

IBAN: SK79 0900 0000 0003 6253 0455

Cirkevný zbor môžete takto podporovať napr. mesačne „desiatkom“, t. j. finančným darom vo výške desatiny príjmu alebo finančným darom v ľubovoľnej výške ako znak vďačnosti za Božiu starostlivosť a Jeho požehnanie.

Ofera

Pri vstupe/výstupe do/z kostolov, modlitebne sú Vám v ich interiéri k dispozícii oferníky, t. j. pokladničky, kde môžete anonymne vhodiť ľubovoľnú finančnú čiastku.


„Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia; lebo ochotného darcu miluje Boh. A Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého (pre seba), aj nadbytok pre každý skutok.“

Druhý list apoštola Pavla Korintským 2, 7 - 8