"Aké sú milé príbytky tvoje, ó Hospodine mocností." (Žalm 84,2))

"Aké sú milé príbytky tvoje, ó Hospodine mocností." (Žalm 84,2))

16.10.2022 - sa konali slávnostné spomienkové služby Božie s Večerou Pánovou, pri príležitosti 10. výročia posvätenia Evanjelického a. v. kostola Sv. Trojice v Novej Dubnici.
     
        Ale čo tejto udalosti predchádzalo?
     Veľa rokov hŕstka novodubnických cirkevníkov navštevovala služby Božie v modlitebniach v Dubnici nad Váhom, Košeci, Trenčianskych Tepliciach alebo v Trenčianskom kostole. 
     Veľká túžba mať svoj vlastný Boží stánok, ktorý by bol miestom určeným k modlitbám, piesňam na oslavu trojjediného Boha sa stala spoločným cieľom.
     Posviacka zakúpeného pozemku na výstavbu kostola sa konala 10.11.1996 za účasti vtedajšieho generálneho biskupa doc. ThDr. Júliusa Fila. S výstavbou kostola sa však začalo až 15.09.2007 po posviacke základného kameňa, ktorú vykonal senior Turčianského seniorátu Mgr. Jozef Havrila v čase pôsobenia zborového farára Mgr. Ondreja Peťkovského v cirkevnom zbore Košeca. 
   Napriek všetkému sa spoločnými silami podarilo kostol dokončiť a 14.10.2012 posvätiť. Akt posviacky vykonal biskup Východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol. 
     To sme si uchovali v spomienkach, ktoré znova ožili na uvedených slávnostných službách Božích v novodubnickom evanjelickom kostole v prítomností hostí i domácich. Vykonali ich zborová farárka Mgr. Lucia Fagová a kázňou slova Božieho poslúžil Mgr. Ondrej Peťkovský s poďakovaním trojjedinému Pánu Bohu za Jeho milosť a ochranu pre všetkým nebezpečenstvom počas výstavby i naďalej a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom (pracovným, materiálnym, finančným) prispeli k dokončeniu tohto Božieho diela.
     Služby Božie osviežilo na úvod hudobné vystúpenie Karolíny Zicháčkovej (hoboj) a Mgr. Martina Košťála (klavír), prostredníctvom, ktorých zaznela 2. časť koncertu C dur Adaggio - W. A. Mozarta, v priebehu služieb Božích odzneli i skladby od J. S. Bacha - Air a od I. Kopáčka - Pre teba v podaní Mária Šebeňa (hoboj) a Mgr. Martina Košťála (klavír).
     Malé pohostenie pre účastníkov pripravili cirkevníčky zboru v Novej Dubnici. 


foto: https://photos.app.goo.gl/MwN3d4Y8iC1yqoKh6