Aktuálne informácie o chode cirkevného zboru

Aktuálne informácie o chode cirkevného zboru

Na základe Vyhlášky ÚVZSR č. 289 z 09.12.2021 a usmernenia RÚVZ Považská Bystrica je možné od 10.12.2021 vykonávať bohoslužby s dodržaním opatrenia 1 osoby na 25 m2  priestoru alebo 30 osôb. Z tohto dôvodu sa v našom cirkevnom zbore obnovujú služby Božie od 4. adventnej nedele, t. j. dňa 19.12.2021 za aktuálne platných protipandemických nariadení: maximálny počet účastníkov bohoslužieb 30 osôb v režime OP (očkovaní, po prekonaní COVIDu).

Dávame Vám však naďalej do pozornosti možnosť domácich pobožností a online duchovných aktivít, na ktorých elektronický odber sa môžete prihlásiť kontaktovaním sestry farárky. Rovnako Vám ponúkame možnosť fyzických (vytlačených) domácich pobožností, ktoré Vám môžu byť doručené do schránky (v prípade záujmu je potrebné nahlásenie sa sestre farárke).

Ponuka spovede a prislúženia sviatosti svätej Večere Pánovej v domácnosti alebo individuálne v kostoloch v režime OTP zostáva v platnosti.

Vyučovanie evanjelického a. v. náboženstva bude prebiehať podľa rozvrhov ZŠ  pre 1. stupeň do 17.12.2021, t. j. začiatku vianočných prázdnin.

Vyučovanie konfirmačnej prípravy bude prebiehať online. Materiály sú dostupné v sekcii "Konfirmandi - Konfirmačná príprava".

Pohrebný obrad bude konaný podľa potreby. 

Duchovná pastorácia (rozhovor, pomoc) je možná telefonicky i individuálne so sestrou farárkou v domácnosti, kostoloch, na farskom úrade (kontakt).

Prajeme Vám v tomto období veľa trpezlivosti a najmä pevného zdravia.

Modlíme sa za Vás.

Pán Boh Vás ochraňuj a žehnaj.