Svätodušné sviatky v cirkevnom zbore

Svätodušné sviatky v cirkevnom zbore

Vzácni veriaci, hľadajúci, túžiaci po spoločenstve,

srdečne Vás pozývame  na služby Božie počas svätodušných sviatkov v našom cirkevnom zbore. Príďte osláviť zoslanie Ducha Svätého na Zem, ktorým nás Boh doposiaľ žehná a vedie. 

1. slávnosť svätodušná - 5.6.2022
8:00 Košeca + spoveď a Večera Pánova
9:30 Dubnica nad Váhom
11:00 Nová Dubnica
14:00 Ilava + spoveď a Večera Pánova


2. slávnosť svätodušná - 6.6.2022
18:00 Košeca

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Veni Sancte Spiritus! /Príď Duchu Svätý!/
Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku k svätodušným sviatkom

Milí bratia a milé sestry, milí jubilanti!

 Dnes v kruhu rodiny cirkvi slávime jej narodeniny. Deň, ktorý nás vzájomne spája nielen s udalosťami prvých Letníc, ale v dare Ducha Svätého nás spája aj s mnohými generáciami, ktoré sa otvorili Jeho vanutiu a pôsobeniu. Udalosť, ktorá menila chod dejín a zmenila životy mnohých jednotlivcov. Ľudské dejiny sú popretkávané rôznym ovocím mocenských, vojenských, či iných ľudských síl. Aj dnešné vojnové konflikty vo svete, zvlášť ten na Ukrajine, sú poznačené dokazovaním moci, túžbou získať nadvládu nad inými, presadiť osobné egoistické záujmy na úkor iných. Vnímame, že dnešný svet si opäť vyhľadáva vodcov, ktorí svojím radikálnym a extrémistickým konaním v ovzduší mnohej frustrácie a manipulácie zvádzajú a stavajú národy proti sebe. Každý konflikt však nesie trpké ovocie utrpenia, bolesti a poznania absentujúcej prítomnosti ovocia Ducha – pokory, lásky, pokoja, znášanlivosti, zmierania, či odpustenia.
 
Svätodušné sviatky nám v týchto pohnutých časoch poukazujú na inú moc, ktorou sa mení svet. Moc, ktorá neprichádza zdola, ale zhora. Moc, ktorá neubližuje, ale zbližuje. Moc Ducha Svätého, ktorá bola darovaná nielen prvým učeníkom v Jeruzaleme, ale všetkým, ktorí sa otvorili Jeho pôsobeniu v slove a sviatostiach, v láske a milosti.
 
Milí bratia a sestry, dnes viac ako inokedy všetci túžime po pokoji a mieri, po prijatí, aj odpustení, po zaplnení prázdnoty, aj ovocí nového života. Takýto život sa nedá dosiahnuť ľudskou silou, ani mocou. Slovo proroka Zachariáša „nie vojenskou mocou, ani silou, ale mojím Duchom“ nám jasne aj dnes ukazuje cestu k zmene pomerov vo svete, v našich rodinách, aj našom vnútri. Život budovaný Božím Duchom – slovom, ktoré preniká síce do špiku kostí, ale ktoré uzdravuje a takto sa rodí nový a lepší svet. Tento zápas však musíme najskôr vybojovať vo svojom vnútri. Je veľmi dôležité, čím napĺňame svoje vnútro, s čím prichádzajú do kontaktu naše myšlienky a z čoho sa rodia naše hodnoty. 
 
Pri dnešnom sviatku narodenín cirkvi chceme vysloviť tri priania. 
 
Duch mocne pôsobí, prekvapuje a premáha nás. Dáva iný smer našej slobode a premieňa našu vôľu mocou vdýchnutého Božieho slova. Duch Svätý nás volá do spoločenstva úprimných a otvorených rozhovorov s naším Tvorcom. V Krste svätom nás povolal na cestu spásy, na ktorej Jeho mocou a pôsobením duchovne rastieme aj prinášame ovocie Ducha. A v krste nás povolal aj do spoločenstva cirkvi – rodiny, v ktorej nám daroval nielen poznanie záchrany, ale aj konkrétnej služby. Naším prianím je, aby sme neopúšťali rodinu cirkvi. Po mesiacoch mnohého bohoslužobného odlúčenia aktívne vstúpme z virtuálneho do reálneho spoločenstva cirkevných zborov. V skutočnej rodine totiž jej členovia žijú blízko seba. 
 
Prajeme vám, aby ste v moci Ducha Božieho zažili vnútorný dotyk nebeského sveta, biblické „bodnutie v srdci“ (Sk 2, 37), ktoré je vždy požehnaným časom nového začiatku. Nie v pýche, ale v pokore stojme v službe cirkvi, iných považujme za hodnotnejších než seba (F 2,3). 
 
Prajeme vám, aby v moci lásky sme v cirkvi dokázali zrozumiteľne komunikovať, hľadali spoločne pravdu, ale aj milosrdenstvo a takto vydávali svetu svedectvo o Božom spôsobe meniť svet – vanutím Ducha. Tohto roku budeme mať ako ECAV na Slovensku vzácnu príležitosť nielen sa stretnúť, ale aj vydať svetu svedectvo o živote rodiny našej cirkvi na Evanjelickom dni v Kežmarku, na ktorý vás srdečne pozývame. Túžime, aby aj skrze mnohé aktivity cirkvi bolo zjavné, že napredovanie cirkvi a zmeny vo svete sa nedejú „vojenskou mocou, ani silou, ale Hospodinovým Duchom“ (Zach 4,6).
 
 K prežitiu platnosti týchto biblických slov vás počas týchto svätodušných sviatkov pozývajú vaši v Pánovej službe oddaní,

 Ivan Eľko, generálny biskup
Ján Hroboň, biskup ZD
Peter Mihoč, biskup VD